ทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์

ทนายความจังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดหน้าต่อไป

จังหวัดเพชรบูรณ์

ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

คำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์

เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

รู้จักจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  มีพื้นที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 978,372 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และมีเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมถึงยังเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคกลาง

ประวัติศาสตร์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนที่สำคัญตั้งเป็นเขตการปกครองใหม่ ขึ้นเป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล ในปี พ.ศ. 2442 มณฑลเพชรบูรณ์ได้ตั้งขึ้นเป็นอิสระ เนื่องจากท้องที่มีภูเขาล้อมรอบ มีการเชื่อมต่อคมนาคมกับมณฑลอื่นไม่สะดวก ลำบากแก่การติดต่อราชการ และโอนเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอวังสะพุง มาขึ้นกับมณฑลเพชรบูรณ์ ยุบเมืองวิเชียรบุรีเป็นอำเภอ โอนอำเภอบัวชุม (ปัจจุบันเป็นตำบล) อำเภอชัยบาดาลขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ์ มณฑลเพชรบูรณ์จึงมีสองเมือง คือ หล่มสัก กับ เพชรบูรณ์

พ.ศ. 2447 ได้ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ตั้งเป็นมณฑลอีกในปี พ.ศ. 2450 และได้ยุบอีกครั้งในปี พ.ศ. 2459 จังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้นมี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัดป่า (ปัจจุบันคือตำบลในอำเภอหล่มสัก) อำเภอวิเชียรบุรี และกิ่งอำเภอชนแดน จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศ


  

ภูมิศาสตร์, ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ

ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง จังหวัดเพชรบูรณ์มีตำแหน่งทางอุตุนิยมวิทยาในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย โดยเกณฑ์การแบ่งภาคของราชบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดให้เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดในภาคกลาง จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวง 101 องศาตะวันออก ส่วนที่กว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 296 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 346 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21

อาณาเขต
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวง และอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นอำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับอำเภอโคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับอำเภอนครไทย อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทรายพูน อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรอำเภอหนองบัว และอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


ภูมิประเทศ
จังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,917,760 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 114 เมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่า และที่ราบเป็นตอน ๆ สลับกันไป พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นพื้นที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญโดยไหลจากจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ผ่านไปสู่จังหวัดในภาคกลาง แล้วลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ตามลำดับ จึงส่งผลให้พื้นที่ดีมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทำการเกษตร

ภูมิอากาศ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขา ทำให้สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาล คือ อากาศจะร้อนมากในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มเก่า ส่วนพื้นที่บนภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ในฤดูฝนมีฝนตกชุก และมีน้ำป่าไหลหลากมาท่วมในที่ราบ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนใต้ของจังหวัด ในฤดูแล้งน้ำจะขาดแคลนไม่เพียงพอกับการเกษตรกรรม ในฤดูร้อนและฤดูฝน จะมีอุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียสเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอทั้ง 11 อำเภอมีดังนี้

 1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
  ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 159 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
  โทรศัพท์ : 056 711 030
  ปกครองอำเภอ , 056 725 742
  สำนักทะเบียนอำเภอ Fax. : 0 5671 1030 ต่อ 15, 0 5672 5742 (ห้องทะเบียน)
  Email : AMPHOE/0117@hotmail.com, MUEANGPBN0118@gmail.com
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567

 2. อำเภอชนแดน 
  ที่ว่าการอำเภอชนแดน ถนนชมฐีระเวช ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
  โทรศัพท์ : 0-5676-1230
  Fax. : 0-5676-1230
  Email :-
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567

 3. อำเภอหล่มสัก 
  ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์ : 0-5670-1115
  Fax. : 0-5670-1115
  Email : amphoelomsak@hotmail.com
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567


 4. อำเภอหล่มเก่า
  ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า หมู่ที่ 5 ถนนนฤพัฒน์ ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 67120
  โทรศัพท์ : 0-5670-9439
  Fax. : 0-5670-9439
  Email : -
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 5. อำเภอวิเชียรบุรี 
  ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
  โทรศัพท์ : 0-5679-1567
  Fax. : 0-5679-1567
  Email : -
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  


 6. อำเภอศรีเทพ
  ที่ว่าการอำเภอศรีเทพ เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
  โทรศัพท์ : 0-5679-9508
  Fax. : 0-5679-9508, 0-5679-9670 (ห้องทะเบียน)
  Email : -
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 7. อำเภอหนองไผ่
  ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่
  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
  โทรศัพท์ : 0-5678-1741
  Fax. : 0-5678-1741
  Email : -
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 8. อำเภอบึงสามพัน 
  ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
  โทรศัพท์ : 0-5673-1264
  Fax: 0-5673-1264 ต่อ 6
  Email: -
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  


 9. อำเภอน้ำหนาว 
  ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
  โทรศัพท์ : 056705797
  Fax: 056705796
  Email : -
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567   


 10. อำเภอวังโป่ง 
  ที่ว่าการอำเภอวังโป่ง ถนนชนแดน-วังหิน ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67240
  โทรศัพท์ : 0-5678-6481
  Fax: 0-5678-6481
  Email: pk.wangpong56@gmail.com
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567  

 11. อำเภอเขาค้อ 
  ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
  โทรศัพท์ : 0-5672-8044, 0-5672-8066
  Fax. : 0-5672-8066
  Email :-
  สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567